ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ Έγγραφα:

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δραστηριότητα:ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Α.Φ.Μ.:800603311
Γ.Ε.ΜΗ.:131705707000
Περιφέρεια:Αττικής
Δήμος:Πειραιώς
Διεύθυνση:ΙΑΣΩΝΟΣ 2 -Τ.Κ. 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ